Søg
Close this search box.

Forretningsbetingelser

Forretnings betingelser vedr. SERVICE og suportaftaler tegnet gennem Share IT
1.1 Hardware service
SHARE IT skal ved fejl i udstyret som følge af normal brug udføre justeringer og reparation af udstyret i henhold til udstyrets tekniske specifikationer. Serviceaftalen dækker Reservedele, Arbejdsløn, Kørsel samt Toner og CRU. Andre forbrugsstoffer er kun dækket, hvis dette er skriftligt aftalt.

Serviceaftalen forudsætter at kunden giver SHARE IT adgang til at tage de udskiftede dele med retur. SHARE IT kan efter eget valg anvende nye eller renoverede Reservedele, Toner eller CRU med samme funktionalitet som nye dele.

Normal vedligeholdelse og rengøring, som kunden ifølge brugermanualer eller lignende materiale selv skal udføre, samt installation og flytning af udstyret er ikke omfattet af serviceaftalen.

1.2 Udskiftning af Toner & CRU
SHARE IT vil med forretningsmæssig rimelighed bestræbe sig på at gennemføre levering af Toner og CRU inden for to arbejdsdage fra ordredato.

Leveringen vil ske til den af kunden oplyste leveringsadresse. Det leverede Toner & CRU må udelukkende anvendes på udstyr omfattet af denne serviceaftale.

Eventuel hastelevering Toner & CRU kan ske mod betaling af et af SHARE IT fastsat gebyr for hastelevering. Kunden er forpligtet til at oplyse tællerstand og serienummer på udstyret ved bestilling af Toner og CRU.

1.3 Support af maskinsoftware
SHARE IT vil, i det omfang denne anser det for relevant, levere opdateringer af softwaren, som indeholder fejlretninger.

SHARE IT bestemmer, hvilken version, der skal leveres. Opdateringer, som ikke er klassificerede som kundeinstallerbare, skal installeres af Serviceleverandøren.

Funk­tions­opdateringer af software er ikke omfattet af serviceaftalen og betales særskilt.

Ved konstatering af fejl i software skal Share IT være kunden behjælpelig med at rette fejlen eller oplyse om, hvornår fejlen kan forventes rettet eller meddele, at rettelse ikke kan lade sig gøre.

Hvis den anmeldte fejl ikke findes i softwaren eller i et andet produkt, hvor SHARE IT har vedligeholdelses ansvar, skal kunden betale SHARE IT for arbejdstid og andre omkostninger.

Det samme gælder for support på udstyr og software, som ikke er omfattet af serviceaftale med SHARE IT.

Dersom kunden ikke installerer nye vedligeholdelses opdateringer, er SHARE IT ikke forpligtet til at yde support. Hvis det er muligt, vil SHARE IT imidlertid yde support mod fakturering pr. time.

1.4 Fejlretning
Fejlretning kan, efter SHARE IT`s valg, foretages ved hjælp af support materiale leveret med produktet, information via Web side, E-mail, telefonsupport eller teknikerbesøg.

Kunden er forpligtet til, i rimeligt omfang, at medvirke til fejlretning, samt at give SHARE IT adgang til udstyret via Internettet, i de tilfælde hvor udstyret indeholder en funktionalitet, som giver mulighed for at udbedre problemer via fjerndiagnose.

1.5 Data
Som led i uddannelsen af servicepersonale, arbejde med forbedring af driftssikkerheden og udarbejdelse af analyser har SHARE IT ret til at optage og overvåge telefonopkald og registrere servicedata.

Herudover accepterer kunden, at SHARE IT kan indsamle serviceparametre og data over forbrugsfrekvensen og opbevare disse til brug for beregning af serviceomkostninger, forbedring af driftssikkerheden og analyser af servicemarketing.

Begge parter vil overholde gældende lovgivning om behandling af persondataoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred.

1.6 Kundens forpligtelser
Kunden påtager sig blandt andet at:

  • Følge SHARE ITs anvisninger for brug af udstyret.
  • Uden ophold give SHARE ITs personale adgang til udstyret og de systemer, som udstyret er opkoblet med.
  • Tilse at der er plads rundt om maskinen i henhold til SHARE ITs anvisninger
  • Altid have en uddannet bruger. Al uddannelse betales af kunden.

Ovennævnte er ikke en udtømmende opregning af kundens forpligtelser

1.7 Serviceafgift
Serviceafgiften består af grundafgift inkl. et antal tryk og en trykafgift. Grundafgiften forfalder til betaling forud. Faktureringsterminen er som anført i kon­trakten.

Opgørelse af antal tryk sker kvt. vis, helårligt eller årligt , hvilket afgøres alene af SHARE IT.

Ved aftalens ophør foretages en afsluttende tælleraflæsning hvor kunden bliver faktureret for eventuelle tryk, der er forbrug udover grundafgiften.

Kunden er forpligtet til, efter anmodning fra SHARE IT, at aflæse udstyrets tællere og indrapportere tæller tal. Hvis ind rapportering fra kunden ikke er modtaget af Serviceleverandøren senest 14 dage efter anmodning herom, fastsættes forbruget skønsmæssigt. Eventuelt tryk forbrug udover det som er inkluderet i grundafgiften vil blive faktureret.

Der foretages ingen kreditering, hvis forbruget er mindre end det, som er indregnet i grundafgiften.

SHARE IT skal betales, uanset om kunden vælger at gøre brug af den aftalte servicedækning.

Alle anførte afgifter vil blive pålagt moms samt eventuelle skatter og afgifter.

1.8 Prisændringer
SHARE IT er berettiget til en gang hvert kalenderår, efter eget valg, at forhøje priserne med op til 5%.

Herudover kan SHARE IT forhøje priserne yderligere, men i så fald har kunden ret til at opsige serviceaftalen til ophør 2½ måned efter prisforhøjelsens ikrafttræden.

Skriftlig opsigelse skal være SHARE IT i hænde senest 14 dage efter prisforhøjelsens ikrafttrædelse.
1.9 Løbetid
Serviceaftalen løber uopsigeligt fra kundens side fra aftalens ikrafttræden og indtil udløbet af den foran aftalte kontraktperiode. Ved kontraktperiodens udløb forlænges aftalen automatisk for et år ad gangen.

Kunden kan dog opsige aftalen med mindst 30 dages skriftlig varsel til ophør ved udgangen af en kontraktperiode.

Fra SHARE IT`s side kan aftalen til enhver tid opsiges til ophør med et varsel på 30 dage

1.10 Ophævelse
SHARE IT har ret til at ophæve serviceaftalen med øjeblikkelig virkning, såfremt:

  • Kunden, trods påkrav afgivet efter forfaldsdagen, ikke inden 10 dage har betalt forfaldne serviceafgifter eller andre skyldige beløb.
  • Kunden bruger udstyret i strid med de gældende forskrifter og instruktioner
  • Kunden går konkurs, standser sine betalinger, indleder forhandlinger om tvangsakkord eller frivillig akkord, træder i likvidation eller anden form for insolvens behandling.

Kunden i øvrigt misligholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale.

1.11 Opgørelse
Såfremt serviceaftalen ophæves i medfør af punkt 1.10, skal kunden, ud over forfaldne skyldige beløb til SHARE IT betale de i den aftalte kontraktperiode endnu ikke for­faldne serviceafgifter.

1.12 Udvidet serviceabonnement kan tilbydes mod merbetaling
Dine maskiner bestiller selv forbrugsstoffer inden de løber tør.

Dine maskiner sender selv information om aktuel tæller til Share IT.

Du slipper for at skulle udfylde og returnere tællerbreve 2-4 gange årligt

Du opnår ”flydende” fakturering af dit forbrug og dermed ingen overraskelser.

GENERELLE BETINGELSER
2.1 Forudsætning
Samtlige SHARE IT`s forpligtelser i henhold til indgåede service og supportaftale er under forudsætning af, at udstyr findes på det aftalte installationssted.

Det er endvidere en forudsætning, at kunden ikke har anvendt uoriginale reservedele og forbrugsstoffer m.v., eller i øvrigt ladet andre end serviceleverandøren foretage service eller udbedring af produkter.

Servicearbejdet udføres indenfor SHARE IT`s normale arbejdstid efter anmodning fra kunden og kun på aftalt installationsadresse.

Udskiftede dele er SHARE IT`s ejendom.

Udbedring af fejl i udstyret, som er opstået ved fejlagtig behandling heraf, reparationer foretaget af uautoriseret personale, ydre påvirkninger, forkerte forbrugsstoffer, manglende normal vedligeholdelse/rengøring, fejlagtig driftsmiljø (f.eks. spændingsfejl), forkert brug, forkert installation eller tilslutning af andet udstyr eller software eller flytning af udstyret betales af kunden efter SHARE IT`s takster.

2.2 Rettidig betaling
Alle beløb med tillæg af moms skal betales senest på forfaldsdagen angivet på fakturaen. Ved betaling efter forfaldsdagen – uanset årsag – er SHARE IT berettiget til at kræve et rykkergebyr samt morarenter af det for sent betalte beløb med 2% pr. påbegyndt måned.

2.3 Ansvar m.m.
SHARE IT fraskriver sig ethvert ansvar for alle garantier, vilkår og betingelser, hvad enten disse er udtrykkelige eller underforståede, foreskrevet ved lov eller på anden måde herunder, men ikke begrænset til faglig kompetence og rettidig omhu ved levering af service.

SHARE IT og dennes eventuelle repræsentanter kan ikke under nogen omstændigheder gøres ansvarlig for driftstab eller andre indirekte tab – herunder omkostninger ved tab af data, forsinket levering, maskinstop og påfølgende reparations tid, andre hændelige skader og følgeskader eller andre omstændig­heder.

SHARE ITs hæftelse for tab er i øvrigt begrænset til et beløb svarende til 1 års serviceafgift for det produkt, der har medført tabet.

Kun væsentlige forsinkelser kan påberåbes af kunden.

2.4 Force Majeure
SHARE IT er ansvarsfri, såfremt aftalens opfyldelse hindres eller bliver urimeligt byrdefuld på grund af omstændigheder, der traditionelt betragtes som force majeure begivenheder, herunder arbejdskonflikter hos SHARE IT eller Serviceleverandøren eller på grund af mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra andre underleverandører.

2.5 Afkald
Hvis en af parterne, uanset tidspunktet herfor, undlader at gøre en bestemmelse i en indtået serviceaftale gældende, skal dette ikke fortolkes som et afkald på at gøre bestemmelsen gældende eller retten til efterfølgende at gøre enhver anden bestemmelse gældende.

Intet afkald, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, fra en parts side på at gøre en misligholdelses beføjelse gældende, skal anses for et afkald fra denne parts side, på at gøre enhver anden misligholdelsesbeføjelse gældende.

2.6 Aftalebinding
Alle kontrakter der er indgået med vores konsulenter er ikke bindende for SHARE IT, før kontrakten er tiltrådt af SHARE ITs hovedkontor. Kontrakten er bindende for kunden fra kundens underskrift af aftalen. Fremsendelse af faktura betragtes som SHARE ITs godkendelse af kontrakten.

2.7 Værneting
Tvist eller krav i anledning af nærværende kontrakt skal afgøres Byretten i ESBJERG.

2.8 Overdragelse
SHARE IT, men ikke kunden, er til hver en tid berettiget til helt eller delvist at overdrage denne aftale til tredje part.

2.9 Trykafgiften
Trykafgiften er beregnet ud fra et A4 tryk, A3 tryk afregnes til dobbelt pris.

3.1 Gebyrer
Share IT forbeholder sig ret til at fakturere miljø og ekspeditionsgebyr på i alt kr. 85 pr. faktura.

Der faktureres samtidig gebyr på kr. 65 pr. gang for levering af forbrugsstoffer vedr. nærværende serviceaftale

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.