Handelsbetingelser

Share IT Danmarks A/S – Salgs- og leveringsbetingelser

 

 1. Generelt

Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Share IT Danmark A/S, Ravnsbjergvej 1, 6710 Esbjerg V.

(herefter Share IT).

Betingelserne gælder – i mangel af anden udtrykkelig aftale mellem Share IT og Kunden – for såvel køb af produkter som for service og abonnementsaftaler samt andre vedvarende aftaler og ydelser – herunder også køb af hard- og software produkter – mellem parterne.

Kundens generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af Kundens salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

 1. Tilbud

Medmindre andet udtrykkelig er anført på tilbuddet, er alle tilbud gældende i 10 hverdage fra datoangivelsen på tilbuddet. Hvis tilbuddet ikke accepteres inden for fristen, er det bortfaldet.

 1. Priser og levering

Anførte priser er, medmindre andet er anført, ab Share IT’s lager og ekskl. moms og andre lovpligtige afgifter.

 1. Betaling

Betaling skal ske kontant ved levering. Betaler Kunden ikke rettidigt, er Share IT berettiget til, fra forfaldsdagen, at beregne morarente med 2 % pr. påbegyndt måned, og tillægger rykkergebyr på kr. 100,-.

Undlader Kunden at modtage bestilte varer på det aftalte leveringstidspunkt, er Kunden desuagtet forpligtet til at betale købesummen, som om levering havde fundet sted i henhold til aftalen. Hardware faktureres ved levering, ydelser faktureres ved opgavens afslutning

Manglede overholdelse af Share IT’s betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Share IT til at standse yderligere leverancer og ydelser samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks. For hver udsendt rykkerskrivelse påkræves et rykkergebyr.

Share IT er ved Kundens manglende betaling berettiget til at lukke for de af Share IT leverede ydelser og services.

Data der opbevares for kunden, vil desuden blive slettet senest 20 dage efter kundens eventuelle fortsatte manglende betaling.

Det gældende vederlag i hosting- og abonnementsaftaler samt andre vedvarende aftaler mellem parterne reguleres en gang årligt hver gang den 1. januar. Regulering sker på baggrund af den procentvise stigning i nettoprisindekset på baggrund af indekset oktober måned forud for den 1. januar i forhold til samme indeks oktober foregående år, dog minimum 2%.

 1. Leveringstid

Leveringstiden er fastsat af Share IT efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse.

Medmindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 10 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, så Kunden ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor Share IT. Share IT skal uden ugrundet ophold meddele Kunden om ændringer i leveringstiden.

 1. Mangels- og erstatningsansvar

Share IT er – med de i nærværende pkt. 8 nævnte modifikationer og begrænsninger – ansvarlig efter dansk rets almindelige mangel- og erstatningsregler.

6.1 Max-erstatning:

Erstatningsansvaret er i ethvert tilfælde begrænset til kr. 2.000.000 pr. skadesbegivenhed.

6.2 Afhjælpningsret m.v.:

Share IT er berettiget og forpligtet til – inden for en periode af 12 måneder at regne fra leveringsdatoen efter eget valg at ombytte eller afhjælpe fejl ved leverede varer.

Efter 24 måneder bærer Share IT intet ansvar af nogen art for det leverede. Ved salg af brugte varer og genstande samt reparationer yder Share IT op til 3 måneders garanti, inden for hvilken periode Share IT efter eget valg kan ombytte eller reparere det leverede.

Al garanti bortfalder, hvis varerne overdrages til tredjemand.

6.3 Indirekte tab m.v.:

Share IT er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, driftstab, produktionstab, tab som følge af at Kundens produkt, ydelse eller service ikke kan benyttes som forudsat, tab der følger af, at en aftale med tredjemand misligholdes eller bortfalder eller immaterielle krænkelser o.l. opstået som følge af brug af information fundet på internettet.

6.4 Ansvar i øvrigt:

6.4.1: Share IT er ej heller erstatningsansvarlig for tab opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller nedbrud i de af Kunden erhvervede produkter, ydelser og services eller

tab som følge af andre forhold hos Share IT eller hos tredjepart. Dette gælder, uanset om tabet skyldes systemnedbrud eller andre forhold hos Share IT eller tredjepart.

6.4.2: Share IT påtager sig ikke ansvar for tab som følge af uvedkommende adgang til Kundens data og/eller systemer.

Det påhviler den enkelte Kunde at sikre tilstrækkelig backup af alt materiale, der hostes hos Share IT, og Share IT er derfor ikke ansvarlige for tab af data mm. i forbindelse med Kundens brug af abonnementsaftalen og hertil knyttede ydelser.

Ved midlertidig afbrydelse eller lukning af abonnement, som følge af brud på aftale indgået mellem Kunden og Share IT, erhverver kunden ikke krav imod Share IT.

6.4.3: Share IT er ikke erstatningsansvarlig, hvis kunden benytter teknikerassistance eller anden form for support fra tredjemand.

6.4.4: Share IT er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af vira, hackerangreb og lignende.

6.4.5 Reklamation og garanti: Reklamation vedrørende mangler skal foretages skriftligt og uden ugrundet ophold. Undlader Kunden dette, taber Kunden sin ret til at gøre krav gældende over for Share IT.

Share IT bærer intet ansvar, hvis Kunden selv eller tredjemand foretager indgreb/ændringer i det leverede. I så tilfælde bortfalder al garanti på det leverede.

Share IT bærer intet ansvar for de på leveringstidspunktet værende installationer, herunder i øvrigt edb-anlæg, øvrigt programmel, ledninger, net m.v.

Share IT har intet ansvar for mangler eller forringet udbytte af mangelfuld leverance, udover det i det ovennævnte beskrevne. Share IT er således ikke erstatningsansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Al garanti ydes på Share IT’s værksted. Kunden bærer alle omkostninger til fragt m.v. Share IT er ikke forpligtet til at indsætte genstande til erstatning for de genstande, der er under reparation.

 1. Opsigelsesbetingelser

Alle bestillinger af produkter forud faktureres for perioder á enten 1, 3, 6 eller 12 måneder, og kan til enhver tid opsiges skriftligt med 12 måneders varsel til udløbet af den oprindelige kontrakt periode.

Alle ophør/opsigelser skal foregå skriftligt ved indsendelse af en underskrevet opsigelseserklæring, og afbestillingen bekræftes skriftligt af Share IT. Share IT refunderer ikke betalinger for produktet, hvis kunden ønsker at opsige og nedlægge sit produkt midt i en periode.

 1. Risikoens overgang

Risikoen for de leverede genstande i tilfælde af brand, tyveri og lignende overgår til Kunden fra det tidspunkt, hvor leveringen er sket, uanset om dette tidspunkt ligger før eller efter den aftalte leveringstid. Undlader Kunden at modtage leverancen efter, at leveringstidspunktet er kommet, overgår risikoen for de af aftalen omhandlende genstande til Kunden på det tidspunkt, Share IT tilbyder levering.

 1. Ansvarsfrihed/force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræder efter aftaleindgåelse og forhindrer dens opfyldelse. Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering, eller uforudsete militærindkaldelse af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktion, oprør, uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverance fra underleverandører.

10.Produktansvar og ansvarsbegrænsning

Forvolder en af Share IT leveret vare skade, er Share IT kun ansvarlig, hvis det kan dokumenters, at skaden skyldes en fejl begået af Share IT. Share IT hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab.

Share IT’s ansvar for skade på ting kan aldrig overstige kr. 2.000.000.

Bliver Share IT pålagt et ansvar i forbindelse med Kundens brug af leverede varer – herunder videresalg – er Kunden pligtig til at holde Share IT skadesløs, i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de fastsatte grænser for Share IT’s ansvar.

Kunden er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod Share IT i anledning af leverede varer.

Kunden har i ingen tilfælde krav på erstatning, medmindre det dokumenteres af Kunden, at Share IT væsentligt har misligholdt aftalen, eller at der ikke foreligger ansvarsfrihed som følge af force majeure-lignende forhold.

 1. Ejendomsforbehold

Share IT forbeholder sig ejendomsretten til de solgte genstande, indtil fuld betaling af købesummen har fundet sted.

 1. Tvister

Uoverensstemmelser skal afgøres efter dansk ret. Byretssager indbringes for Esbjerg Byret, landsretssager for Vestre Landsret som aftalt værneting.

Digitalt fakturaflow

I 2018 etablerede vi en særskilt virksomhed, der hedder Document People, som udelukkende arbejder med dokumenthåndtering, herunder vores kunders leverandørfakturaer.